Connect with us

Finans & Ekonomi

DİJİTAL HİZMETLERDE YÜZDE 7,5 VERGİ DÖNEMİ…

1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girecek kanunla artık dijital hizmetler vergiye tabi. Yıllık kazançta alt sınır Türkiye’de 20 milyon TL, dünya genelindeyse 750 milyon Avro; oran ise yüzde 7,5. Doğrudan olmasa bile “Dijital Hizmet Vergisi’nin konusuna giren bir faaliyetten dolayı hasılat elde edenler” de mükellef sayılacak. Vergi tahsilatının garanti altına alınması için mükellef Türkiye’de bulunmasa da ve gerekli diğer hallerde “vergiye tabi işlemlere taraf olanlar ile işleme ve ödemeye aracılık edenler” verginin ödenmesinden sorumlu tutulacak.

 

“7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 7 Aralık 2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmi Gazete Yayımlandı. Kanunla; “dijital hizmetler”, “konaklama”, “binek otomobiller”, “gelir gider tarifesi”, “değerli konutlar” ve “diğer kanunlar” başlıklarında düzenlemelere gidildi ve “bazı yeni vergiler ihdas edildi.

Söz konusu kanunla; “dijital hizmet sağlayıcılarının Türkiye’de dijital hizmetlerinden elde ettikleri hasılatın vergilendirilmesi” amacıyla; “verginin konusuna, mükelleflerine, matrahına, vergi oranı ve muafiyetlerine” ilişkin düzenlemeler yapıldı.

ALT SINIR TÜRKİYE’DE 20 MİLYON LİRA; DÜNYADA 750 MİLYON AVRO
“Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon Türk Lirası’ndan veya dünya genelinde 750 milyon Avro’dan (muadil yabancı para karşılığı Türk Lirası’ndan) az olanlar 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girecek Dijital Hizmet Vergisi’nden muaf tutuluyor.

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ NELERİ KAPSIYOR?
Dijital Hizmet Vergisi şu faaliyet alanlarını kapsıyor: “(Reklam kontrol ve performans ölçüm hizmetleri, kullanıcılarla ilgili veri iletimi ve yönetimi gibi hizmetler ile reklamın sunulmasına ilişkin teknik hizmetler dâhil) Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri”, “(Bilgisayar programları, uygulamalar, müzik, video, oyunlar, oyun içi uygulamalar ve benzeri yazılımlar dahil) Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı”, “Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya telefon, bilgisayar gibi elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler”, “Kullanıcılar arasında bir mal veya hizmetin satılmasına veya satılmasının kolaylaştırılmasına yönelik sunulan hizmetler dahil kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetler” ve “Verginin konusunu oluşturan hizmetlere yönelik dijital ortamda verilen aracılık hizmetleri”.

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ MÜKELLEFİ
“Türkiye’de gelir ve kurumlar vergisi bakımından dar yada tam mükellef olanlar” ile “Türkiye’de bu vergiler bakımından mükellef olması gerekmese de -Dijital Hizmet Vergisi’nin konusunda giren bir faaliyetten dolayı hasılat elde edenler” Dijital Hizmet Vergisi mükellefi sayılacak.

ARACILIK EDENLER VERGİDEN SORUMLU
“Mükellefin fiziki olarak Türkiye içinde bulunmaması ve gerekli görülen diğer hallerde”; Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi alacağını emniyet altına almak için “vergiye tabi işlemlere taraf olanlar ile işleme ve ödemeye aracılık edenleri” verginin ödenmesinden sorumlu tutacak.

VERGİDE İSTİSNA STATÜSÜNE GİREN HİZMETLER

“Telgraf ve Telefon Kanununun Ek 37. maddesi kapsamında üzerinden Hazine payı ödenen hizmetler”, “Gider Vergileri Kanunu’nun 39. maddesi kapsamında üzerinden özel iletişim vergisi alınan hizmetler”, “Bankacılık Kanununun 4. maddesi kapsamındaki hizmetler”, “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 2. maddesinde tanımlanan Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri neticesinde oluşturulan ürünlerin satışı ile münhasıran bu ürünler üzerinden sunulan hizmetler” ve “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanununun 12. maddesi kapsamında yer alan ödeme hizmetleri” Dijital Hizmet Vergisi’nde istisna statüsüne sahip olacak.


VERGİ MATRAHI, ORANI VE DÖNEMİ

“İlgili vergilendirme döneminde verginin konusuna giren hizmetlerle elde edilen hasılatın” matrahını oluşturduğu Dijital Hizmet Vergisi’nde yüzde 7,5 oranı uygulanacak. Bu vergide vergilendirme dönemi, birer aylık esasında düzenlendi. Hizmet türlerine ve mükelleflerin faaliyet hacimlerine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı 3 er aylık vergilendirme dönemi tespit edebilecek.

BEYANNAMELER NE ZAMAN VERİLECEK?
Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumluluğundakiler, “Dijital Hizmet Vergisi beyannamelerini, vergi dönemini takip eden ayın sonuna kadar” ilgili vergi dairesine vermek ve tarh eden vergiyi ödemekle yükümlü. Bu vergi, “gelir ve kurumlar vergisine esas safi kazancın tespitinde gider olarak” indirilebilecek.

Bizi Paylaşın
Continue Reading
Yorum yapmak için tıklayın

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir